چاقی و ناباروری، پرهزینه ترین مشکل خانواده های امروزی