چگونه مثل ماکان آریا پارسا، هوشمند هدف گذاری کنیم؟