یا اشتهای تان را افزایش دهید یا به بیماری ها سلام کنید