حذف برنج از برنامه غذایی برای مدت طولانی یک خطر بزرگ است