لاغر شدن کارمندان تنها با این دستورات امکان پذیر است